Realizační tým projektu „MAP Praha 12 pokračuje“ v roce 2020 realizuje proces aktualizace strategických dokumentů, které jsou součástí balíků Strategického rámce MAP

Komplexní proces znamenal širokou paletu jednotlivých kroků. Od začátku roku jsme v tomto procesu urazili dlouhou cestu. Jarní měsíce byly ve znamení aktualizace Obecné části Analytické části Strategického rámce MAP. Obecná část analytických podkladů MAP je svým rozsahem největší součástí Strategického rámce MAP. Její aktualizace představovala doplnění údajů o zapojených školách v zájmovém území za poslední dva roky (poslední chválení strategických dokumentů se uskutečnilo 31. 5. 2018), reflexi nově vzniklých koncepčních dokumentů na úrovni městských částí, HMP a České republiky a také rozšíření dokumentu o nové území v podobě MČ Praha-Kunratice a jeho školských zařízení.

Následovala aktualizace údajů obsažených v tzv. Specifické části Analytické části Strategického rámce MAP. Tato aktualizace se opírá především o zmiňované zásadní koncepční dokumenty udávající cíle v jednotlivých tématech, které SR MAP obsahuje. Výsledky šetření v rámci současných Šablon v této části udávají stav, kterého v zájmovém území do této chvíle naopak dokázaly dosáhnout samotné školy.     

Výsledná podoba Analytické části Strategického rámce MAP, obsahující jak obecnou, tak specifickou část, spolu s původní podobou SWOT 3 analýz a cíli stanovenými původním dokumentem označovaném jako Návrhová část Strategického rámce MAP byly v letních měsících reflektovány ze strany týmu expertů se znalostí území.

Právě zmiňované původní SWOT 3 analýzy stejně tak jako příslušné body Návrhové části dokumentu Strategického rámce MAP byly během září a října připomínkovány u příležitosti konání pracovních skupin MAP. Členové pracovních skupin měli šanci promluvit i do znění jednotlivých aktivit, které jsou součástí Ročního akčního plánu 2020/2021. Průběh pracovních skupin MAP byl ovlivněn opětovným vyhlášením nouzového stavu v průběhu podzimu. Většina pracovních skupin se v důsledku tohoto dění konala prostřednictvím online setkání. I přes tyto okolnosti došlo k úspěšné aktualizaci i této části balíku SR MAP.      

Přestože předmětem připomínkování ze strany Pracovních skupin MAP byly především původní SWOT 3 analýzy spolu se zněním Návrhové části a Ročního akčního plánu 2020/2021, byla na základě připomínky ze strany Pracovní skupiny MAP Rovné příležitosti z Obecné části Analytické části vypuštěna krátká pasáž věnovaná identifikaci Způsobu doučování dětí/žáků v ČDJ. Důvodem bylo konstatování dílčí nejasnosti v rámci metodiky dotazníku vedoucí k nejasné interpretaci získaných dat.

Realizační tým MAP Praha 12 pokračuje by tímto rád poděkoval členům jednotlivých pracovních skupin MAP, kteří se zúčastnili připomínkování jednotlivých částí Strategického rámce MAP a přispěli tak aktualizované podobě jednotlivých částí balíku Strategického rámce MAP. Níže jsou k dispozici dokumenty Analytická část obsahující SWOT 3 analýzy a Návrhová část obsahující jednotlivé strategické cíle se zavedenými změnami k náhledu.

(všechny dokumenty si můžete stáhnout NÍŽE NA TÉTO STRÁNCE):

  1. OBECNÁ ČÁST ANALÝZY
  • Obsah: studie území
  • Návaznost: Specifická část analýzy
  • Požadavek: k využití jako podklad pro připomínky přílohy č. 1 a 2, případně možnost vyjádřit své připomínky i k této části
  1. SPECIFICKÁ ČÁST ANALÝZY
  • Obsah: vazba specifik území na témata MAP
  1. NÁVRHOVÁ ČÁST
  • Obsah: přehled všech strategických priorit a jejich cílů
  • Návaznost: RAP

Realizační tým MAPu je připraven na vaše připomínky. Finální dokument bude schválen na prosincovém Řídicím výboru a následně uveřejněn.

V případě dotazů se nás neváhejte kontaktovat na e-mailové  adrese iveta.hola@mappraha12.cz.

Připomínky prostřednictvím připomínkových listů zasílejte na e-mail iveta.hola@mappraha12.cz.

 

Prezentace k aktualizaci strategických dokumentů