Nástroje pro kariérové poradenství

Členové Pracovní skupiny Kariérové poradenství sdílí tipy na nástroje, které je možné využít v rámci kariérového poradenství. 

 

9. PS Kariérové poradenství
Vedoucí PSKateřina Lichtenberková
  
Členové

Učitelé lídři/experti z daného území a další aktéři mající zájem o danou problematiku.

Minimálně jeden člen PS musí být pedagogický pracovník dle zákona č. 563/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů s minimálně pětiletou praxí v základní škole.

Minimálně jeden člen PS musí být pedagogický pracovník dle zákona č. 563/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů s minimálně pětiletou praxí v základní škole.

V každé PS bude zapojen minimálně jeden odborník/místní lídr pro oblast podpory digitálních kompetencí a začleňování ICT do procesu vzdělávání.

Frekvence setkávání4x ročně v pravidelně stanoveném termínu

Cíle a popis realizace

Obsahem práce této PS je především projednávání podkladů a dokumentů v rámci podaktivity 2.8 Místní akční plánování.

V rámci činnosti PS bude zohledňována problematika rozvoje potenciálu každého žáka. Nedílnou součástí práce této PS je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s oblastí vzdělávání, na kterou jsou jednotlivé PS zaměřeny. PS se budou zabývat také identifikací místních lídrů/expertů a jejich zapojením do práce PS

Vazba na SC MAP P12Cíl 2.2 Rozvoj kariérového poradenství
Čeho chceme v dané oblasti dle SR MAP dosáhnout a co se již povedlo

Zvýšit kvalitu kariérového poradenství na základních školách a poskytnout žákům jasnější představu o možnostech profesního uplatnění.

Cíl je zaměřen na aktivity, které by měly umožnit dětem a žákům získat jasnější představu o různých profesích a lépe se orientovat v možnostech dalšího uplatnění. Významným prvkem je systematický přístup ke kariérovému poradenství, založený na síti kariérových poradců při školách a hledání možností koordinovat mapování a sdílení příležitostí pro návštěvy odborníků ve školách, možnosti exkurzí, stáží atd. Snahou bude, aby žáci ve spolupráci s kariérovým poradcem vytvářeli portfolio povolání, s nimiž se během základní školy seznámí. Nedílnou součástí je i vzdělávání pedagogů – kariérových poradců v oblasti získávání informací podstatných pro výkon této pozice a současně i podpůrných metod – např. jak navázat spolupráci. Cíl umožňuje zapojení nejen MŠ a ZŠ, ale i dalších institucí, které se zabývají vzděláváním.

Výsledek realizace

Identifikovaní místní lídři (zpracovaný seznam od každé PS).

Návrhy spolupráce

Hledání nových a inovativních řešení identifikovaných potřeb v daných oblastech MAP pro správní obvod MČ P12 a MČ Kunratice

Doložení výsledků realizace podaktivity ve zprávě o realizaci projektu

Zápisy a prezenční listiny ze všech jednání PS.

Zpracované návrhy spolupráce.

Zveřejnění sítě místních lídrů/expertů na webových stránkách projektu MAP.