2. PS Čtenářská a jazyková gramotnost
Vedoucí PSMirka Škardová
  
Členové

Učitelé lídři/experti z daného území. Minimálně jeden člen PS musí být pedagogický pracovník dle zákona č. 563/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů s minimálně pětiletou praxí v základní škole.

Jako konzultant bude k jednání PS přizván odborník na vzdělávání dětí s potřebou podpůrných opatření, např. zkušený učitel či speciální pedagog ze školy speciální nebo z jiné poradenské organizace věnující se dětem a žákům se SVP nebo pracovník PPP/SPC nebo certifikovaný lektor. V každé PS bude zapojen minimálně jeden odborník/místní lídr pro oblast podpory digitálních kompetencí a začleňování ICT do procesu vzdělávání.

Frekvence setkávání4x ročně v pravidelně stanoveném termínu

Cíle a popis realizace

Obsahem práce pracovní skupiny je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji ČG a k rozvoji potenciálu každého žáka. Nedílnou součástí práce této PS je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporou čtenářské gramotnosti a rozvojem potenciálu každého žáka.

Dále se tato PS aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizace dokumentace MAP P12.

Tato PS spolupracuje s PS pro financování.

Vazba na SC MAP P12

Cíl 1.1 Rozvoj čtenářské gramotnosti a pregramotnosti,

Cíl 1.3 Rozvoj jazykové gramotnosti

Čeho chceme v dané oblasti dle SR MAP dosáhnout a co se již povedlo

Cíl: Zvýšit zájem u dětí, žáků a rodičů o čtení a posílit schopnost porozumění psaného textu.

Jak toho chceme dosáhnout (výběr hlavních aktivit)?

–        vybudování knihoven ve školách a čtenářských koutků v jednotlivých třídách MŠ i ZŠ, pro starší žáky zpřístupnění moderních technologií, nákup, zajištění adekvátního vybavení (např. knih, čteček, odborné literatury)

–        podpora čtenářských klubů a kroužků aj. (např. zážitkové čtení)

–        podpora spolupráce škol a knihoven, případně dalších mimoškolních subjektů, podpora spolupráce rodiny a pedagogů

–        vzdělávání pedagogů / lektorů, podpora spolupráce pedagogů a škol při sdílení výukových metod, osvědčené praxe

–        zajištění logopedické depistáže (případně nápravy) na MŠ

Co se už povedlo a v čem budeme pokračovat?

–        Soustředěná práce Pracovní skupiny Čtenářská gramotnost

–        Úspěšná educoffee na témata čtenářská gramotnost, abeceda činnostně aj.

–        Na většině MŠ a ZŠ pozorují zlepšení ve čtenářské dovednosti a zvýšení zájmu o čtení v uplynulém roce

Jsou připraveny projektové záměr y zaměřené zejm. na knihovny, vybavení, vzdělávání, aplikace různých metod výuky, čtenářské kluby a další aktivity:

– NA MČ Praha 12 v objemu cca 3 mil. Kč

– Na MČ Praha-Libuš v objemu 1,5 mil. Kč

Připravené projekty se budou směřovat k realizaci a budou definovány projekty spolupráce.

Výsledek realizace

Identifikovaní místní lídři (zpracovaný seznam od každé PS).

Návrhy spolupráce

Hledání nových a inovativních řešení identifikovaných potřeb v daných oblastech MAP pro správní obvod MČ P12 a MČ Kunratice

Dokumentace MAP – aktualizovaná a doložená v rámci podaktivity 2.8 – návrhy aktivit spolupráce a aktivit škol v čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka předané ŘV MAP.

Doložení výsledků realizace podaktivity ve zprávě o realizaci projektu

Zápisy a prezenční listiny ze všech jednání PS.

Zpracované návrhy aktivit spolupráce a aktivit škol ve čtenářské gramotnosti.

Zveřejnění sítě místních lídrů/expertů na webových stránkách projektu MAP.