10. PS Rodina škola komunita
Vedoucí PSJana Neumajerová
  
Členové

Učitelé lídři/experti z daného území a další aktéři mající zájem o danou problematiku.

Minimálně jeden člen PS musí být pedagogický pracovník dle zákona č. 563/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů s minimálně pětiletou praxí v základní škole.

Minimálně jeden člen PS musí být pedagogický pracovník dle zákona č. 563/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů s minimálně pětiletou praxí v základní škole.

V každé PS bude zapojen minimálně jeden odborník/místní lídr pro oblast podpory digitálních kompetencí a začleňování ICT do procesu vzdělávání.

Frekvence setkávání4x ročně v pravidelně stanoveném termínu

Cíle a popis realizace

Obsahem práce této PS je především projednávání podkladů a dokumentů v rámci podaktivity 2.8 Místní akční plánování.

Cíle PS

–        podpora spolupráce rodin, škol a zástupců neformálního vzdělávání v daném území

–        podpora spolupráce mezi školskými radami, rodiči a vedením škol

–        plánování akcí pro rodiče, veřejnost a pedagogy s tématy spolupráce rodiny, školy a neformálního vzdělávání

–        podpora zapojení škol a rodičů do participačních aktivit

V rámci činnosti PS bude zohledňována problematika rozvoje potenciálu každého žáka. Nedílnou součástí práce této PS je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s oblastí vzdělávání, na kterou jsou jednotlivé PS zaměřeny. PS se budou zabývat také identifikací místních lídrů/expertů a jejich zapojením do práce PS

–         

Vazba na SC MAP P12

Cíl 5.2 Propojení škola – žáci – rodiče

Cíl 5.3 Užší začlenění školy v komunitě

Čeho chceme v dané oblasti dle SR MAP dosáhnout a co se již povedlo

Co chceme?

Cíl: Rozvíjet zapojení žáků a rodin do života školy a podpořit podnikavost a vytvořit užší vztah mezi školou a komunitou.

Jak toho chceme dosáhnout (výběr hlavních aktivit)?

·        např. sdílení dobré praxe, školní kluby, komunitní centra, školní firmy

·        podpora rodičovských spolků, setkávání, diskuse s rodiči, rodičovské večery, síťování a aktivizace školských rad

·        zvyšování kompetencí vedení škol v oblasti komunikace s rodiči a veřejností

·        aktivity škol v oblasti výchovy k občanství a demokracii, propojení s aktivitami MČ k participaci veřejnosti, aplikace konceptu místně zakotvené učení do praxe

·        zapojení aktivních obyvatel

Co tím sledujeme?

  • Děti a žáci jsou všímaví ke svému okolí, mají vztah ke své lokalitě, jsou podnikaví a iniciativní, školy spolupracují s rodiči a komunitou

Co se už povedlo?

  • Systematická práce Pracovní skupiny Rodina, škola komunita – umožnila sdílení zkušeností, diskusi, propojení
  • Educoffee s odborníky poskytující praktické náměty na posílení spolupráce, např. Rodiče jdou do školy, co  s nimi?
  • Vznik uskupení Setkání mladých (žákovský parlament na úrovni MČ Prahy 12 společný pro místní ZŠ)
  • Zapojování žáků do aktivit a akcí spojených s MAP (logo MAP Praha 12, grafické úpravy výstupů OŠK, žákovské reportáže DigiMAP)
  • Jsou připraveny projektové záměry[1]:
    • NA MČ Praha 12 i na MČ Praha-Libuš v objemu cca 7 mil. Kč
Výsledek realizace

Identifikovaní místní lídři (zpracovaný seznam od každé PS).

Návrhy spolupráce

Hledání nových a inovativních řešení identifikovaných potřeb v daných oblastech MAP pro správní obvod MČ P12 a MČ Kunratice

Doložení výsledků realizace podaktivity ve zprávě o realizaci projektu

Zápisy a prezenční listiny ze všech jednání PS.

Zpracované návrhy spolupráce.

Zveřejnění sítě místních lídrů/expertů na webových stránkách projektu MAP.

[1] Počet a objem prostředků připravených projektových záměrů je pouze indikativní, často projektové záměry pokrývají více témat současně.