8. PS Kalokagathia
Vedoucí PS 
  
Členové

Učitelé lídři/experti z daného území. Minimálně jeden člen PS musí být pedagogický pracovník dle zákona č. 563/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů s minimálně pětiletou praxí v základní škole.

Minimálně jeden člen PS musí být pedagogický pracovník dle zákona č. 563/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů s minimálně pětiletou praxí v základní škole.

V každé PS bude zapojen minimálně jeden odborník/místní lídr pro oblast podpory digitálních kompetencí a začleňování ICT do procesu vzdělávání.

Frekvence setkávání4x ročně v pravidelně stanoveném termínu

Cíle a popis realizace

Obsahem práce této PS je především projednávání podkladů a dokumentů v rámci podaktivity 2.8 Místní akční plánování.

V rámci činnosti PS bude zohledňována problematika rozvoje potenciálu každého žáka. Nedílnou součástí práce této PS je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s oblastí vzdělávání, na kterou jsou jednotlivé PS zaměřeny. PS se budou zabývat také identifikací místních lídrů/expertů a jejich zapojením do práce PS

Vazba na SC MAP P12

Cíl 5.2 Propojení škola – žáci – rodiče

Cíl 5.3 Užší začlenění školy v komunitě

Čeho chceme v dané oblasti dle SR MAP dosáhnout a co se již povedlo

Cíl: Propojovat MŠ a ZŠ, ale i další instituce, které se zabývají vzděláváním, podpořit sdílení a odpovědnost za duševní, tělesné a sociální zdraví dětí.

Jak toho chceme dosáhnout (výběr hlavních aktivit)?

·        posílení včlenění odpovědnosti za vlastní duševní,  tělesné a sociální zdraví do výuky i volnočasových aktivit a podpora aktivit, které posilují vztah k pohybu

·        vedení dětí nejenom k ochraně a podpoře zdraví svého, ale i zdraví ostatních

·        rozšíření kompetencí pedagogů v oblasti Výchovy ke zdraví (myšleno v širším kontextu a v souvislostech) a Tělesné výchovy

·         zvýšení povědomí dětí, pedagogů a rodičů o možnostech ochrany        a bezpečí dětí ve virtuálním prostoru

·        zmapování výuky v dané oblasti na školách (identifikace potřeb škol a podle toho nabídka možných aktivit, …)

·        vytvoření, údržba a rozvoj nástroje pro sdílení informací o možnostech materiálně-technického zabezpečení, metodicko – didaktických a interaktivnách materiálech, projektech, informací, příkladů dobré praxe i služeb mezi školami, městskou částí, místními firmami a dalšími subjekty v oblasti vzdělávání, vytváření dalších příležitostí a vazeb pro spolupráci

·        rozšiřovat multidisciplinární spolupráci v dané oblasti nejenom na místí úrovni, ale v celorepublikovém kontextu, v návaznosti na celorepublikové projekty a doporučení státních institucí a odborníků

·        pravidelné sdílení informací a hledání vhodných nástrojů pro toto sdílení, včetně digitálních technologií

Co tím sledujeme?

·        Posilování hodnotového postoje ětí a žáků v oblasti tělesného,  duševního  a sociálního zdraví, v návaznosti na získané vědomostní informace a vytvořené dovednosti.

·        Zvyšování odborné kvalifikace pedagogů v oblasti Výchovy ke zdraví a Tělesné výchovy, které vede k efektivnějšímu přístupu k výuce v dané oblasti 

·        Zvýšení povědomí o možných výukových materiálech, a dalších možnostech, jak interaktivní formou pracovat v mateřských a základních školách v oblasti ochrany a podpory zdravíRozšíření a posílení spolupráce mezi relevantními aktéry v oblasti vzdělávání obou MČ, kteří spolu spolupracují.

·        Propojení a spolupráci s dalšími partnery v celorepublikovém kontextu, kteří nabízí mateřským a základních školám efektivní a časem prověřené projekty, materiály, ….

·        Propojení rodičů a školy ve společném úsilí k ochraně a popoře zdraví jejich dětí, včetně eliminování vlivu stále se rozvíjejícíh se komunikačních technologií, jejich hrozeb a rizik

Co se už povedlo?

  • Práce Pracovní skupiny Kalokagathia a volnočasové aktivity, včetně zvažování projektového záměru „Portál volnočasových aktivit MAP Praha 12“
  • intenzivnější spolupráce mezi relevantními subjekty v oblasti vzdělávání, propojování formálního a neformálního vzdělávání
  • EduCoffee s praktickými příklady možností spolupráce – například Záchrana tonoucího

·        Leadership aneb kalokagathia pro ředitele

·        Připravované projektové záměry neinvestičního i investičního charakteru na obou MČ zaměřené mj. na rekonstrukce hřišť, vybudování tělocvičny, venkovních areálů ZŠ, MŠ, zázemí pro nízkoprahové sportovní kluby a sportoviště pro mládež, dopravní hřiště, vybavení sportovními prvky, organizace sportovních akcí

Výsledek realizace

Identifikovaní místní lídři (zpracovaný seznam od každé PS).

Návrhy spolupráce

Hledání nových a inovativních řešení identifikovaných potřeb v daných oblastech MAP pro správní obvod MČ P12 a MČ Kunratice

Doložení výsledků realizace podaktivity ve zprávě o realizaci projektu

Zápisy a prezenční listiny ze všech jednání PS.

Zpracované návrhy spolupráce.

Zveřejnění sítě místních lídrů/expertů na webových stránkách projektu MAP.