Do pracovních skupin se přihlašujte zde

7. PS Polytechnika
Vedoucí PSJan Polomský
  
Členové

Učitelé lídři/experti z daného území. Minimálně jeden člen PS musí být pedagogický pracovník dle zákona č. 563/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů s minimálně pětiletou praxí v základní škole.

Minimálně jeden člen PS musí být pedagogický pracovník dle zákona č. 563/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů s minimálně pětiletou praxí v základní škole.

V každé PS bude zapojen minimálně jeden odborník/místní lídr pro oblast podpory digitálních kompetencí a začleňování ICT do procesu vzdělávání.

Frekvence setkávání4x ročně v pravidelně stanoveném termínu

Cíle a popis realizace

Obsahem práce této PS je především projednávání podkladů a dokumentů v rámci podaktivity 2.8 Místní akční plánování.

V rámci činnosti PS bude zohledňována problematika rozvoje potenciálu každého žáka. Nedílnou součástí práce této PS je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s oblastí vzdělávání, na kterou jsou jednotlivé PS zaměřeny. PS se budou zabývat také identifikací místních lídrů/expertů a jejich zapojením do práce PS

Vazba na SC MAP P12Cíl 2.1 Rozvoj polytechnického vzdělávání
Čeho chceme v dané oblasti dle SR MAP dosáhnout a co se již povedlo

Co chceme?

Cíl: Zvýšit zájem u dětí, žáků a rodičů o polytechnické vzdělávání a podpořit praktické znalosti a dovednosti

Jak toho chceme dosáhnout (výběr hlavních aktivit)?

·        koordinace přístupu k polytechnickému vzdělávání (mapování a sdílení příležitostí), sdílení dobré praxe

·        vyhledávání příležitostí pro sdílení existujících dílen

·        vybavení polytechnických učeben při vybraných MŠ a ZŠ

·        vybavení učeben (robotickými) stavebnicemi, soupravami pro pokusy, experimentálními systémy pro výuku

·        zapojování dětí a žáků v návrhové i realizační fázi u všech projektů

·        vzdělávání pedagogů v oblasti polytechnického vzdělávání

Co tím sledujeme?

  • děti a žáci budou mít praktické znalostí a dovednosti a budou schopné je využívat v praxi

Co se už povedlo?

  • Práce Pracovní skupiny Polytechnické vzdělávání – hledání možností sdílení dobré praxe, diskuse standardu adekvátně vybavené dílny, EduCoffee (senzory Pasco), další EduCoffee zaměřené na polytechniku pro mateřské školy podle Motessori
  • „Sdílená výuka dílen“ pro místní ZŠ a MŠ při ZŠ Zárubova

Jsou připraveny či se realizují projektové záměry[1]:

·        Na MČ Praha 12 v objemu 6 mil. KČ (zejm. modernizace polytechnických učeben, keramických dílen, cvičných kuchyní, pořízení stavebnic a dalšího vybavení, vzdělávání pedagogů, klub kutilství a řemesel)

·        Na MČ Praha-Libuš v objemu cca 3 mil. Kč (zejm. polytechnická učebna, podpora podnikavosti, vzdělávání učitelů)

  • 2 projektové záměry realizovány na ZŠ Angel keramická pec, ZŠ TGM žákovská kuchyňka, 4 projekty před zahájením (polytechnické učebny)
Výsledek realizace

Identifikovaní místní lídři (zpracovaný seznam od každé PS).

Návrhy spolupráce

Hledání nových a inovativních řešení identifikovaných potřeb v daných oblastech MAP pro správní obvod MČ P12 a MČ Kunratice

Doložení výsledků realizace podaktivity ve zprávě o realizaci projektu

Zápisy a prezenční listiny ze všech jednání PS.

Zpracované návrhy spolupráce.

Zveřejnění sítě místních lídrů/expertů na webových stránkách projektu MAP.

[1] Počet a objem prostředků připravených projektových záměrů je pouze indikativní, často projektové záměry pokrývají více témat současně.