Zápis z jednání Řídicího výboru MAP Praha 12

Termín: 28. 4. 2022 od 14.00 do 15.30 hod. ON-LINE

 

 

  1. Úvodní slovo zástupců městských částí

Přítomné přivítala paní Lenka Koudelková, místostarostka MČ Praha –Libuš a Petr Prchal, radní pro školství MČ Praha 12.

  1. Informace z projektu MAP Praha 12 pokračuje

Paní Naďa Sloviaková informovala o aktivitách projektu MAP (příloha č. 1). Připomněla členům ŘV aktualizaci Investičních a neinvestičních záměrů, které budou členům zaslány dne 5. 5. 2022. K záměrům se mohou členové ŘV vyjádřit/popř. je připomínkovat prostřednictvím e-mailu, poté proběhne hlasování formou per rollam. 

Dále Iveta Holá jako vedoucí PS financování představila plánované výzvy v rámci OP JAK a upozornila na výzvu, která se týká adaptačních skupin (příloha č. 2).

  1. 3. Křeslo pro hosta: Michal Černý

Pan Michal Černý, ředitel odboru základního vzdělávání a mládeže MŠMT odpovídal na otázky, které zaslali členové Řídicího výboru MAP (příloha č. 3).

  1. Vzdělávací aktivita Řízení změny – nabídka pro ředitele škol

Paní Jindřiška Kulišová představila vzdělávací program Řízení změny.