Do pracovních skupin se přihlašujte zde

PS matematická gramotnost
Vedoucí PSHana Bohmová
  
Členové

Učitelé lídři/experti z daného území. Minimálně jeden člen PS musí být pedagogický pracovník dle zákona č. 563/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů s minimálně pětiletou praxí v základní škole.

Jako konzultant bude k jednání PS přizván odborník na vzdělávání dětí s potřebou podpůrných opatření, např. zkušený učitel či speciální pedagog ze školy speciální nebo z jiné poradenské organizace věnující se dětem a žákům se SVP nebo pracovník PPP/SPC nebo certifikovaný lektor. V každé PS bude zapojen minimálně jeden odborník/místní lídr pro oblast podpory digitálních kompetencí a začleňování ICT do procesu vzdělávání.

Frekvence setkávání4x ročně v pravidelně stanoveném termínu

Cíle a popis realizace

Obsahem práce pracovní skupiny je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji MG a k rozvoji potenciálu každého žáka. Nedílnou součástí práce této PS je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporou matematické gramotnosti a rozvojem potenciálu každého žáka.

Dále se tato PS aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizace dokumentace MAP P12.

Tato PS spolupracuje s PS pro financování.

Vazba na SC MAP P12Cíl 1.2 Rozvoj matematické gramotnosti a pregramotnosti
Čeho chceme v dané oblasti dle SR MAP dosáhnout a co se již povedlo

Cíl: Zvýšit zájem u dětí, žáků a rodičů o matematiku, posílit atraktivitu matematiky, zvýšit důraz na využívání matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech

Jak toho chceme dosáhnout (výběr hlavních aktivit)?

·        vybavení tříd ZŠ i MŠ pomůckami pro názornější a činnostní výuku matematiky

·        podpora kroužků zaměřených na praktické využití matematiky

·        využitelnost matematiky v dalších předmětech a další propojování s praktickým životem (dílny, finanční gramotnost)

·        podpora spolupráce rodiny a pedagogů, podpora spolupráce pedagogů a škol při sdílení výukových metod, osvědčené praxe, vzdělávání pedagogů

Co tím sledujeme?

  • děti a žáci budou mít zájem o matematiku, budou mít vybudovanou představu o množství a budou schopni své poznatky prakticky aplikovat

Co se už povedlo?

  • Usilovná práce Pracovní skupiny Matematická gramotnost na posouzení současného stavu, hledání řešení a vzájemné inspiraci
  • Propojení PS MG s oblastí digitální gramotnost (např. příspěvek na konferenci DigiMAP)
  • zajímavá educoffee (např. digitální technologie v matematice, využití deskových her při výuce matematiky, metoda výuky podle prof. Hejného, předmatematická gramotnost, Montessori pro mateřské školy)
  • Jsou připraveny projektové záměry[1]:
    • NA MČ Praha 12 v objemu cca 4 mil. Kč, na MČ Praha-Libuš v objemu 3,4 mil. Kč
  • další projekty primárně zaměřené na digitální gramotnost, bezprostředně související s matematickou gramotností
Výsledek realizace

Identifikovaní místní lídři (zpracovaný seznam od každé PS).

Návrhy spolupráce

Hledání nových a inovativních řešení identifikovaných potřeb v daných oblastech MAP pro správní obvod MČ P12 a MČ Kunratice

Dokumentace MAP – aktualizovaná a doložená v rámci podaktivity 2.8 – návrhy aktivit spolupráce a aktivit škol matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka předané ŘV MAP.

Doložení výsledků realizace podaktivity ve zprávě o realizaci projektu

Zápisy a prezenční listiny ze všech jednání PS.

Zpracované návrhy aktivit spolupráce a aktivit škol ve matematické gramotnosti.

Zveřejnění sítě místních lídrů/expertů na webových stránkách projektu MAP.

[1] Počet a objem prostředků připravených projektových záměrů je pouze indikativní, často projektové záměry pokrývají více témat současně.