Vedoucí PSIveta Holá
  
Členové

Rovnoměrně složena ze zástupců MČ v území, ředitelů škol (nebo jejich delegovaných zástupců) a odborníků. Doporučené složení je 5 osob.

 

Frekvence setkávání4x ročně v pravidelně stanoveném termínu

Cíle a popis realizace

Cílem pracovní skupiny pro financování je navrhnout, jakým způsobem bude financována realizace aktivit, zapracovaných do SR MAP/akčních plánů. Jedná se o doporučení jednotlivých finančních zdrojů (strukturální fondy EU, státní rozpočet ČR, rozpočet kraje, rozpočty jednotlivých MČ, rozpočty škol, jiné zdroje apod.).

Obsahem práce PS pro financování je plánování nákladů a zejména identifikace finančních zdrojů pro realizaci naplánovaných aktivit.

PS bude zajišťovat přípravu podkladů pro rozhodování ŘV /doporučení PS pro financování ŘV MAP.

PS bude propojovat akční plány MAP P12 s potenciálním zdrojem financování a tuto informaci bude přenášet do jednotlivých škol. PS bude propojovat návrhy společných aktivit s finančním zdrojem.

PS bude aktualizovat SR MAP dle priorit a potřeb území

Vazba na SC MAP P12

Priorita 3

Průřezově celý MAP P12

Výsledek realizace

Zpracované akční plány, ve kterých je uveden zdroj

Zpracované SR MAP

Doložení výsledků realizace podaktivity ve zprávě o realizaci projektu

Zápisy a prezenční listiny ze všech jednání PS pro financování.

Zpracované návrhy financování aktivit navržených ostatními pracovními skupinami