6. PS EVVO
Vedoucí PS 
  
Členové

Učitelé lídři/experti z daného území. Minimálně jeden člen PS musí být pedagogický pracovník dle zákona č. 563/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů s minimálně pětiletou praxí v základní škole.

Minimálně jeden člen PS musí být pedagogický pracovník dle zákona č. 563/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů s minimálně pětiletou praxí v základní škole.

V každé PS bude zapojen minimálně jeden odborník/místní lídr pro oblast podpory digitálních kompetencí a začleňování ICT do procesu vzdělávání.

Frekvence setkávání4x ročně v pravidelně stanoveném termínu

Cíle a popis realizace

Obsahem práce této PS je především projednávání podkladů a dokumentů v rámci podaktivity 2.8 Místní akční plánování.

V rámci činnosti PS bude zohledňována problematika rozvoje potenciálu každého žáka. Nedílnou součástí práce této PS je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s oblastí vzdělávání, na kterou jsou jednotlivé PS zaměřeny. PS se budou zabývat také identifikací místních lídrů/expertů a jejich zapojením do práce PS

Vazba na SC MAP P12Cíl 2.3 Rozvoj environmentální výchovy a vzdělávání
Čeho chceme v dané oblasti dle SR MAP dosáhnout a co se již povedlo

Cíl: Zvýšit kvalitu environmentální výchovy a vzdělávání.

Jak toho chceme dosáhnout (výběr hlavních aktivit)?

·        systematizace a koordinace přístupu k EVVO (mapování a sdílení příležitostí)

·        posilovat vztah k přírodě a lokalitě – možnost pěstitelských / chovatelských koutků, podpořit recyklaci materiálů

·        vybudovat venkovní učebny, podpořit bylinné zahrady, pozemky, arboreta, případně i sdílenou zahradu a farmu

·        podpořit NNO, které by rozvíjely na území MČ environmentální výchovu, iniciovat a prohloubit spolupráci s MHMP

·        posilovat kompetence k řešení environmentálních problémů a konfliktů a posilovat zapojení škol i celé komunity s ohledem na osvojování postojů žáků k aktivní participaci na zlepšování životního prostředí a prostředí

·        vzdělávání pedagogů

Co tím sledujeme?

  • Děti a žáci jsou všímaví ke svému okolí, mají vztah k ŽP a lokalitě.

Co se už povedlo?

  • Práce Pracovní skupiny Environmentální vzdělávání, která již nese své ovoce – hledání možností sdílení dobré praxe, příležitostí pro spolupráci
  • Intenzivnější spolupráce s relevantními subjekty v oblasti EVVO
  • na území Praha 12 nesou některé MŠ a ZŠ titul Ekoškola či Ekoškolka
  • EduCoffee s praktickými příklady v environmentálním vzdělávání, exkurze do organizace Lipka

Jsou připraveny či se realizují projektové záměry[1]:

·        na obou MČ cca 30 projektů v objemu 25 milionů KČ má relevanci k EVVO, z toho 4 projekty jsou částečně nebo zcela realizovány

·        projektové záměry jsou zaměřené především na vybudování venkovních environmentálních učeben a učeben přírodních věd

Výsledek realizace

Identifikovaní místní lídři (zpracovaný seznam od každé PS).

Návrhy spolupráce

Hledání nových a inovativních řešení identifikovaných potřeb v daných oblastech MAP pro správní obvod MČ P12 a MČ Kunratice

Doložení výsledků realizace podaktivity ve zprávě o realizaci projektu

Zápisy a prezenční listiny ze všech jednání PS.

Zpracované návrhy spolupráce.

Zveřejnění sítě místních lídrů/expertů na webových stránkách projektu MAP.

[1] Počet a objem prostředků připravených projektových záměrů je pouze indikativní, často projektové záměry pokrývají více témat současně.