4. PS Rovné příležitosti a řešení přechodů ve vzdělávání (P)
Vedoucí PSMarta Hrubá, Ivana Gerlašinská
  

Členové

PS je složená z ředitelů škol, pedagogických pracovníků, pracovníků s dětmi a mládeží, pracovníků poradenských zařízení, dalších odborníků a rodičů (zejména rodičů dětí a žáků s potřebou podpůrných opatření, včetně romských rodičů). Je možno navázat spolupráci s organizací neformálního vzdělávání, sociálních služeb, případně OSPOD. Spolupráce může samozřejmě zahrnovat i další aktéry, jako například rodiče nebo děti a žáky
Frekvence setkávání4x ročně v pravidelně stanoveném termínu

Cíle a popis realizace

Obsahem práce této PS je zejména vzájemné vzdělávání, přenos zkušeností a informací a odborně vedená diskuze o problematice nastavení rovných příležitostí a selektivnosti vzdělávacího systému a uvnitř škol.

PS na základě získaných znalostí a zkušeností především posuzuje navržené konkrétní aktivity v akčních plánech, zda jsou v souladu se zásadou rovného přístupu ke vzdělání. PS také vytváří popis stávajícího stavu této problematiky v území, popis příčin (důvodů) tohoto stavu a návrh aktivit, které pomohou nastavit rovné příležitosti a eliminovat selektivitu.

Vazba na SC MAP P12

Cíl 4.1 Individualizace ve vzdělávání,

Cíl 5.4 – péče o dvouleté děti

Čeho chceme v dané oblasti dle SR MAP dosáhnout a co se již povedlo

Cíl: Napomáhat každému dítěti a žákovi k dosažení svého osobního maxima při svém vzdělávání a rozvoji.

Jak toho chceme dosáhnout (výběr hlavních aktivit)?

·        pořízení a příp. sdílení vhodného vybavení a vzdělávacích pomůcek pro žáky se SVP

·        zvýšit informovanost o dostupnosti tlumočnických služeb, zlepšit systém jejich využívání a zajistit jejich financování

·        iniciovat systémová, legislativní a finanční opatření pro integraci dětí a žáků s OMJ (např. intenzivní jazyková příprava)

·        podporovat přípravné třídy, prointegrační volnočasové aktivity

·        vzdělávání pedagogů, intenzivní spolupráce s odborníky, realizace koncepčních dokumentů, studií a analýz nutných pro práci s žáky se SVP

Co tím sledujeme?

·        Každé dítě a žák mají příležitost dosáhnout svého osobního maxima při svém vzdělávání a rozvoji. Všichni mají rovné podmínky ve vzdělávání.

Co se už povedlo?

  • Systematická práce Pracovní skupiny Inkluze – členové sdílí zkušenosti, hledají řešení situací, se kterými se setkávají ve své praxi
  • Podnětná educoffee s odborníky např. na téma Principy a nové metody individualizace, Přípravná třída, Neviditelní nadaní, Dvouleté děti v MŠ, Práce v centrech aktivit
  • Jsou připraveny projektové záměry
    • Na obou MČ v různých fázích připravenosti téměř 40 projektových záměrů investičního i neinvestičního charakteru, zaměřených mj. na vzdělávání pedagogů, přípravu na vstup dvouletých dětí do MŠ, práci s OMJ, bezbariérové úpravy, nové metody výuky
Výsledek realizace

Identifikovaní místní lídři (zpracovaný seznam od každé PS).

Návrhy spolupráce

Hledání nových a inovativních řešení identifikovaných potřeb v daných oblastech MAP pro správní obvod MČ P12 a MČ Kunratice

Dokumentace MAP – aktualizovaná a doložená v rámci podaktivity 2.8 – návrhy konkrétních aktivit nastavující rovné příležitosti a podmínky ke vzdělávání a snižující selektivitu vzdělávacího systému v území a uvnitř škol. Ve strategické části musí být zařazeny aktivity reflektující tuto problematiku, a to v rámci aktivit škol nebo aktivit spolupráce a následně musí být zařazeny v akčních plánech a musí být v obou dokumentech označeny poznámkou PŘÍLEŽITOST.

Doložení výsledků realizace podaktivity ve zprávě o realizaci projektu

Zápisy a prezenční listiny ze všech jednání PS pro financování.

Zpracované návrhy spolupráce.

Zveřejnění sítě místních lídrů/expertů na webových stránkách projektu MAP.