PROGRAM
Konference MAP Praha 12
4. 11. – 5. 11. 2019

Pondělí 4. 11. 2019

8.30 – 9.45 hodin
Prezence účastníků, ubytování účastníků

10.00 – 10.30 hodin
Zahájení konference, představení programu

10.30 – 12.30 hodin

Aktivita ČTYŘI ROHY: Účastníci budou pracovat ve 2 skupinách (MŠ a ZŠ)

Cíl aktivity: Společně se  zamyslíme, jak jsou jednotlivé gramotnosti důležité pro kvalitní vzdělávání.

Lektoři pro skupinu MŠ:

 • Mgr. Mirka Škardová (Čtenářská gramotnost)
 • Mgr. Ivana Čiháková (Matematická gramotnost)
 • Bc. Diana Roubová (Individualizace)
 • Markéta Štěpánová (Rovné příležitosti)

Lektoři pro skupinu ZŠ:

 • PhDr. Hana Košťálová (Čtenářská gramotnost)
 • Mgr. Tomáš Chrobák (Matematická gramotnost)
 • PhDr. Ondřej Neumajer, PhD. (Digitální gramotnost)
 • Mgr. Lenka Hečková (Rovné příležitosti)

12.30 – 14.30 hodin
OBĚD

14.00 – 16.00 hodin
WORKSHOPY I 

Každý účastník si volí 1 workshop

Lektoři pro MŠ:

 • Mgr. Mirka Škardová (Čtenářská gramotnost)
  • Podpora rozvoje (před) čtenářské gramotnosti v MŠ
  • V odpolední dílně si vyzkoušíme některé postupy, jak pracovat s dětmi, které ještě neumí číst. V modelové lekci si ukážeme, jak můžeme aktivně přizvat děti ke čtení, jak podněcovat jejich myšlení a odezvu na čtený text. Budeme se věnovat také analýze lekce z pohledu učitele a přínosu pro děti, zaměříme se na to, jaké dovednosti související se čtením můžeme u dětí v MŠ přirozeně rozvíjet.
  • V neposlední řadě se také seznámíme s řadou rozmanitých knih, které jsou vhodné pro děti zejména předškolního věku, a budeme si všímat jejich určitých charakteristik.
 • Mgr. Ivana Čiháková (Matematická gramotnost)
  • Podpora rozvoje (před) matematické gramotnosti v MŠ
   • Budeme se zabývat budováním poznání počtu, pochopení světa čísel, tříděním, řazením podle různých kritérií, rozvíjením představ ve 2D i 3D geometrii. V dílně si ukážeme manipulaci s různými pomůckami, které se osvědčily v práci s dětmi. Nedílnou součástí dílny bude i diskuze nad otázkami účastníků a vzájemné sdílení tzv. dobré praxe. Pojmenujeme, jaké by mělo mít dítě zkušenosti při nástupu do prvního ročníku ZŠ.
 • Ing. Milan Appel (Komunikace s reflexí)
  • Zahrajeme si a společně prožijeme hru, po které si řekneme, co nám ve vzájemné komunikaci pomáhá a co nám v ní brání.

Lektoři pro ZŠ:

 • PhDr. Hana Košťálová (Čtenářská gramotnost, zaměřeno na češtináře)
  • Vypravěč jako důležitý kompoziční prvek a jak s ním pracovat na ZŠ

   Jedním z cílů při rozvíjení čtenářské gramotnosti prostřednictvím beletristických textů je naučit děti – čtenáře všímat si toho, jak autor pracuje s různými kompozičními prvky textu. Těch je řada, ale jedním z nejvlivnějších je vypravěč (šířeji podavatel). Jakým způsobem může učitel zařídit, aby žáci porozuměli tomu, jak volba vypravěče ovlivňuje text? Ukázku z výuky v sedmých třídách základní školy si dopřejeme v této dílně. Pokud by převaha účastníků byla prvostupňová, můžeme se podívat na to, jak s kategorií vypravěč pracovaly děti ve čtvrté třídě. Bohužel nestihneme v úplnosti oba příklady, bude třeba volit. V obou případech (na prvním i druhém stupni) se přemýšlení o vypravěči nakonec přeneslo ze čtenářských lekcí, kde začalo, i do dílen čtení.

 • Mgr. Tomáš Chrobák (Matematická gramotnost, zaměřeno na učitele matematiky)
  • Samostatně i ve skupinkách budeme řešit algebraické úlohy. Zaměříme se na sledování prvků MG, při svém vlastním řešení úloh. Následně se budeme věnovat na tvorbě úloh, či situací, které rozvoj MG podporují.
 • PhDr. Ondřej Neumajer, PhD. (Digitální gramotnost)
  • Na workshopu se účastníci formou skupinové práce a metodami kritického myšlení seznámí s rámcem digitálních kompetencí DigCompEdu na té úrovni, že budou schopni začít přemýšlet o svých digitálních kompetencích a plánovat jejich další rozvoj. DigCompEdu je nový rámec digitálních kompetencí učitele, s jehož využitím počítá MŠMT ve vzdělávání učitelů a vedoucích pracovníků.

   Workshop mohou následně využít ve své škole ICT koordinátoři/metodici, ředitelé škol či jejich zástupci pro seznámení ostatních pedagogů formou aktivního učení s DigCompEdu. Tento pedagogický rámec je určen učitelům na všech úrovních vzdělávání.

16.00 – 16.30 hodin
COFFEE BREAK

16.30 – 18.30 hodin
WORKSHOPY II 

Každý účastník si volí 1 workshop, jiný než v bloku Workshopy I.

Lektoři pro MŠ:

 • Mgr. Mirka Škardová (Čtenářská gramotnost)
  • Podpora rozvoje (před) čtenářské gramotnosti v MŠ

   V odpolední dílně si vyzkoušíme některé postupy, jak pracovat s dětmi, které ještě neumí číst. V modelové lekci si ukážeme, jak můžeme aktivně přizvat děti ke čtení, jak podněcovat jejich myšlení a odezvu na čtený text. Budeme se věnovat také analýze lekce z pohledu učitele a přínosu pro děti, zaměříme se na to, jaké dovednosti související se čtením můžeme u dětí v MŠ přirozeně rozvíjet.

   V neposlední řadě se také seznámíme s řadou rozmanitých knih, které jsou vhodné pro děti zejména předškolního věku, a budeme si všímat jejich určitých charakteristik.

 • Mgr. Ivana Čiháková (Matematická gramotnost)
  • Budeme se zabývat budováním poznání počtu, pochopení světa čísel, tříděním, řazením podle různých kritérií, rozvíjením představ ve 2D i 3D geometrii. V dílně si ukážeme manipulaci s různými pomůckami, které se osvědčily v práci s dětmi. Nedílnou součástí dílny bude i diskuze nad otázkami účastníků a vzájemné sdílení tzv. dobré praxe. Pojmenujeme, jaké by mělo mít dítě zkušenosti při nástupu do prvního ročníku ZŠ.

 • Ing. Milan Appel (Komunikace s reflexí)
  • Zahrajeme si a společně prožijeme hru, po které si řekneme, co nám ve vzájemné komunikaci pomáhá a co nám v ní brání.

Lektoři pro ZŠ:

 • PhDr. Hana Košťálová (Čtenářská gramotnost pro každého)
  • Pečlivé čtení – postup využitelný ve všech předmětech

   Při opakovaném čtení textu se čtenář dobere hlubšího porozumění tomu, co text sděluje; osvojí si důležité pojmy a termíny; lépe si zapamatuje, o čem četl; snáz dělá závěry a podkládá je poukazem na konkrétní místa v textu. Opakované čtení je jádrem tzv. pečlivého čtení. Aby děti četly text opakovaně, potřebují nějaký důvod. V dílně si vyzkoušíme sérii úkolů, které vracejí děti k textu a do textu. Začneme předčítáním, budeme pokračovat anotováním textu, a pak budeme řešit tři série otázek mířících na tři úrovně textu: „Co text říká´.“ „Jak text funguje.“ „Co text znamená.“ Postup, který si vyzkoušíme, je univerzální. V této dílně budeme číst text populárně naučný určený původně pro malé čtenáře.  Ale pracovali s ním učitelé v sedmé třídě ve fyzice – pokud bude čas, můžeme nahlédnout i do výuky prostřednictvím videa.

 • Mgr. Tomáš Chrobák (Matematická gramotnost pro každého)
  • Připravím pro Vás sadu zajímavých matematických hříček, hádanek či problémů. Společně budeme hledat odpovědi na to, proč fungují. Že by v tom byla nějaká ta matematika? Hlavním cílem dílny bude uvědomění si prvků MG během svého vlastního postupu řešení úloh.

 • PhDr. Ondřej Neumajer, PhD. (Digitální gramotnost)
  • Na workshopu se účastníci formou skupinové práce a metodami kritického myšlení seznámí s rámcem digitálních kompetencí DigCompEdu na té úrovni, že budou schopni začít přemýšlet o svých digitálních kompetencích a plánovat jejich další rozvoj. DigCompEdu je nový rámec digitálních kompetencí učitele, s jehož využitím počítá MŠMT ve vzdělávání učitelů a vedoucích pracovníků.

   Workshop mohou následně využít ve své škole ICT koordinátoři/metodici, ředitelé škol či jejich zástupci pro seznámení ostatních pedagogů formou aktivního učení s DigCompEdu. Tento pedagogický rámec je určen učitelům na všech úrovních vzdělávání.

18.30 – 23.00 hodin
VEČEŘE A SPOLEČENSKÝ VEČER S PŘEKVAPENÍM

Úterý 5. 11. 2019

7.00 – 9.00 hodin
SNÍDANĚ

9.00 – 10.00 hodin
Prezentace výstupů z aktivity ČTYŘI ROHY

10.00 – 10.30 hodin
„Aktuální situace, priority a vize vzdělávací politiky“
PhDr. Ondřej Neumajer, Ph. D.

 • Příspěvek je stručným vhledem do aktuální situace ve vzdělávací politice státu. Přiblíží nejpalčivější problémy ve školství a vzdělávání, stručně shrne poslední dění, představí evaluace, jak se dané cíle daří naplňovat. Součástí budou i informace o probíhající přípravě Strategie vzdělávací politiky do roku 2030 i opatření, která vznikají mimo struktury státní správy.

11.00 – 13.00 hodin
Přednáška určená pro zástupce MŠ:

 • „Jak se pozná kvalitní mateřská škola“
  Mgr. Regína Dlouhá, Klub K2, o. p. s.
  • V rámci workshopu nahlédneme do osobního pohledu na kvalitu mateřské školy všech zúčastněných. Tyto pohledy porovnáme a pokusíme se vytvořit hlavní parametry kvality. Na závěr vám představím svůj pohled na kvalitu péče o děti v předškolních zařízeních.

Přednáška určená pro zástupce ZŠ:

 • „Kvalitní škola“
  Mgr. Martin Procházka
  • Mgr. Martin Procházka je absolventem Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně a Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Působil několik let jako učitel v základní škole a krátce i jako vědecký pracovník. Od roku 1998 pracuje v České školní inspekci, nejprve jako analytik, pak i jako ředitel odboru analýz. Před jmenováním do současné funkce pracoval jako školní inspektor a zástupce ředitele inspektorátu. Profesně se zabývá klimatem škol v souvislosti s bezpečností žáků a správnou komunikací škol se svými partnery při řešení konfliktních situací.

13.00 hodin
OBĚD