Zápis z jednání Řídicího výboru MAP Praha 12

Termín: 15. 9. 2022 od 14.00 do 16.30 hod. 

Místo: KC Jasoň, Libuš

  1. Úvodní slovo zástupců městských částí

Po přivítání všech paní Naďou Sloviakovou přítomné pozdravil a všem poděkoval za spolupráci pan Petr Prchal, radní pro školství MČ Praha 12, paní Lenka Koudelková, místostarostka MČ Praha Libuš, a pan Petr Šula, místostarosta MČ Praha 12.

  1. Informace z projektu MAP Praha 12 pokračuje

Naďa Sloviaková informovala o aktivitách projektu MAP (příloha č. 1), seznámila členy ŘV s dokumenty, které se budou schvalovat ŘV a které jsou připravené k akceptaci. Tyto dokumenty budou zaslané členům ŘV mailem, aby se k nim mohli e-mailem vyjádřit. U dokumentů ke schválení proběhne hlasování formou per rollam. Vše proběhne do 30. 9. 2022. Hlasování na místě nebylo možné z důvodu neusnášeníschopného počtu členů ŘV.

Dále Naďa Sloviaková ve spolupráci s Helenou Pravdovou seznámila účastníky s připravovanými akcemi na září a říjen a se závěrečnou konferencí (příloha č. 2) a s požadavky na připravovanou závěrečnou reflexi škol.

Helena Pravdová informovala o postupu při aktualizaci Strategického rámce MAP (příloha č. 3)

Slova se ujal také Ondřej Neumajer, který připomenul nutnost inovace používaných komunikačních systémů při propagaci a šíření informací o programech, které MAP nabízí. Odkazoval se na některé projekty NPI.

  1. Host Lydie Šlajchová, ČOSIV

Lydie Šlajchová hovořila o programech, které ČOSIV nabízí na pomoc dětem s odlišným mateřským jazykem či s problematickým chováním. Zdůrazňovala potřebu podpory wellbeingu ve školách. Materiály ČOSIV k tématu jsou v příloze č. 4. 

  1. Hlasování per rollam.

Hlasování proběhlo v prodlouženém termínu do 10.10.2022 a dokumenty “Přehled dotčená veřejnost” a “Popis Realizačního týmu a Organizační struktura ” byly schváleny. Přehled dotčené veřejnosti v počtu 33 PRO/ 8 se zdrželo hlasování /0 PROTI, Popis Realizačního týmu a Organizační struktura v počtu 28 PRO/ 13 se zdrželo hlasování/ 0 PROTI.

 

Zapsala: Martina Němcová Šašková