Do pracovních skupin se přihlašujte zde

5. PS Digitální gramotnost
Vedoucí PS Ondřej Neumajer
Termín 2 Zasedání

 

9.12.2019 15.00 hod

ZŠ L. Člonka

Členové Učitelé lídři/experti z daného území. Minimálně jeden člen PS musí být pedagogický pracovník dle zákona č. 563/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů s minimálně pětiletou praxí v základní škole. Očekává se účast zástupců všech základních škol v MAP, především ICT metodiků/koordinátorů na škole, zástupce ředitele příp. učitele informatických předmětů a dále zástupců
Frekvence setkávání V každé PS bude zapojen minimálně jeden odborník/místní lídr pro oblast podpory digitálních kompetencí a začleňování ICT do procesu vzdělávání.
Cíle a popis realizace

 

4x ročně v pravidelně stanoveném termínu, první setkání se uskuteční v pondělí 9. září 2019.
Vazba na SC MAP P12 Obsahem práce této PS je především projednávání podkladů a dokumentů v rámci podaktivity 2.8 Místní akční plánování.
Čeho chceme v dané oblasti dle SR MAP dosáhnout a co se již povedlo V rámci činnosti PS bude zohledňována problematika rozvoje potenciálu každého žáka. Nedílnou součástí práce této PS je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s oblastí vzdělávání, na kterou jsou jednotlivé PS zaměřeny. PS se budou zabývat také identifikací místních lídrů/expertů a jejich zapojením do práce PS
Výsledek realizace Činnost pracovní skupiny se zaměří na aktivity, které se týkají plánovaných změn obsahu a forem výuky v oblasti integrace digitálních technologií do základního vzdělávání. Primárně se jedná o plánované revize RVP v oblasti ICT (viz Strategie digitálního vzdělávání ČR do roku 2020), tedy podporu rozvoje digitální gramotnosti žáků a zavedení informatického myšlení. Chceme, aby se učitelé a vzdělavatelé v území více zabývali dopady své výuky na učení žáků, sdíleli příkladů dobré výukové praxe, vzájemně se znali a byli schopni si (v případě zájmu) poskytovat kolegiální podporu. Za tímto účelem se bude pracovní skupina zabývat podporou rozvoje digitálních kompetencí učitelů a to zejm. dle rámce DigCompEdu.
Doložení výsledků realizace podaktivity ve zprávě o realizaci projektu Další oblastí práce bude podpora rozvoje otevřeného vzdělávání, která bude probíhat jak preferováním otevřených licencí (Creative Commons), tak zveřejňováním průběhu a výstupů práce pracovní skupiny na samostatných webových stránkách (https://sites.google.com/view/digi-map-praha12/) a v online vedené diskuzní skupině, případně na vybrané sociální síti (pod pedagogickým heslem „pracovat nahlas“).