MČ Prahy 12 vyhlašuje výběrové řízení na pozici ODBORNÝ REFERENT V OBLASTI ŠKOLSTVÍ

Stručné vymezení pracovní náplně: odpovídá za oblast školství, zejména za veškerou agendu týkající se základních škol, která zahrnuje mimo jiné přípravu projektů pro zkvalitňování výuky v mateřských a základních školách zřizovaných městskou částí, činnost v oblasti koncepční (například realizace projektu Místní akční plán pro Prahu 12), odbornou a metodickou činnost pro příslušné školy a školská zřízení, přípravu porad ředitelů základních škol, organizaci školního roku a zápisu do škol a školských zařízení, spolupráci se školami a školskými zařízeními, zpracování přehledů a výročních zpráv o činnosti základních škol, přípravu materiálů a informací do rady a zastupitelstva MČ, zajišťování podkladů pro šetření
petic a stížností, vedení spisové služby oddělení. 

 • Požadavky na uchazeče dle zákona o úřednících územních samosprávných celků:
  občan ČR (nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR – nutnost ovládat český jazyk),
 • fyzická osoba, která dosáhla minimálně 18 let věku,
 • plná svéprávnost,
 • bezúhonnost (za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně
  odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti
  za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu
  nehledí, jakoby nebyla odsouzena)

Kvalifikační předpoklad:

 • vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání

Další požadavky:

 • praxe ve státní správě nebo samosprávě v oblasti mateřských a základních škol výhodou
 • znalosti orientace v zákonech souvisejících s oblastí školství:
  – zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon
  – zákona č. 131/2001 Sb., o hlavním městě Praze,
  – zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě,
  – zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů,
  – zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
  – zákona č. 500/2004 Sb., správní řád to vše v platném znění,
 • znalost problematiky činnosti a provozu mateřských
  škol,
 • orientace v problematice evropských, státních, krajských dotací pro oblast školství a vzdělávání,
 • ZOZ pro výkon státní správy v oblasti školství
  výhodou,
 • uživatelská znalost práce s PC (Word, Excel, Internet).
 • řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič
  další dovednosti a osobnostní předpoklady
  psychická odolnost, flexibilita, spolehlivost, vstřícnost, komunikativní schopnosti, pečlivost, přesnost

Více informací o výběrovém řízení najdete v tomto dokumentu (ke stažení).

Výběrové řízení na pozici REFERENT V OBLASTI ŠKOLSTVÍ