Ve čtvrtek 15. 9. 2022 se naposledy NAŽIVO setkal Řídící výbor, nejvyšší orgán projektu MAP Praha 12, který je složen ze zástupců MČ Praha 12 a MČ Praha-Libuš, zástupců MŠ, ZŠ, NNO a ostatních zájemců z řad odborné veřejnosti.

V úvodu tohoto slavnostního setkání všechny přítomné pozdravil a všem poděkoval za spolupráci Petr Prchal, radní pro školství MČ Praha 12, Lenka Koudelková, místostarostka MČ Praha Libuš, a Petr Šula, místostarosta MČ Praha 12.

Naďa Sloviaková, manažerka projektu MAP Praha 12, následně informovala o aktivitách projektu MAP a seznámila členy Řídícího výboru se strategickými dokumenty, které budou členové Řídícího výboru schvalovat, a které jsou připravené k akceptaci. Tyto dokumenty budou zaslané členům ŘV mailem, aby se k nim mohli e-mailem vyjádřit. U dokumentů ke schválení proběhne hlasování formou per rollam. Vše proběhne do 30. 9. 2022. Hlasování na místě nebylo možné z důvodu neusnášeníschopného počtu členů ŘV.

Dále Naďa Sloviaková ve spolupráci s Helenou Pravdovou seznámila účastníky s připravovanými akcemi na září a říjen a s požadavky na připravovanou závěrečnou reflexi škol.

Helena Pravdová, koordinátorka projektu v oblasti strategického plánování a evaluací, informovala o postupu při aktualizaci Strategického rámce MAP.

Slova se ujal také Ondřej Neumajer, vedoucí Pracovní skupiny Digitální gramotnost a lídr projektu MAP Praha 12, který připoměl nutnost inovace používaných komunikačních systémů při propagaci a šíření informací o programech, které MAP nabízí. Odkazoval se na některé projekty NPI.

Hostem tohoto setkání byla Lydie Šlajchová z ČOSIV, která hovořila o programech, které ČOSIV nabízí na pomoc dětem s odlišným mateřským jazykem či s problematickým chováním. Zdůrazňovala potřebu podpory wellbeingu ve školách.

MAP Praha 12

Řídící výbor projektu „MAP Praha 12 pokračuje“ se naposledy sešel NAŽIVO