Realizační tým projektu „MAP Praha 12 pokračuje“ si Vám dovoluje nabídnout spolupráci v pracovních skupinách, které jsou určeny pro zájemce z řad pedagogů mateřských a základních škol, víceletých gymnázií a pracovníkům zájmového a neformálního vzdělávání, kteří pracují v oblasti vzdělávání na území MČ Praha 12, MČ Praha-Libuš a nově také na území MČ Praha-Kunratice, stejně tak jako pro rodiče a všechny, kterým není vzdělávání lhostejné

Projekt „MAP Praha 12 pokračuje“ navazuje na výstupy projektu MAP Praha 12 a je zaměřen na rozvoj kvalitního vzdělávání dětí a žáků do 15 let, které zahrnuje oblast předškolního a základního vzdělávání a zájmového i neformálního vzdělávání.

S dosavadními výstupy projektu MAP Praha 12 se můžete blíže seznámit na webových stránkách projektu MAP Praha 12 pokračuje nebo na Facebooku.

Pracovní skupiny vznikly v roce 2017 jako platforma pro odborné setkání všech aktérů ve vzdělávání na území MČ Praha 12 a MČ Praha-Libuš. Účastníci pracovních skupin se v rámci jednání seznamovali s novými metodami a formami vzdělávání, navštěvovali aktivní kolegy/pedagogy v jiných školách, diskutovali nad problémy a společně sdíleli úspěšné příklady dobré praxe. Podařilo se tak např. otevřít přípravnou třídu při základní škole, nabídnout dětem i žákům mateřských i základních škol možnost vyrobit si vlastní předmět v dílně základní školy, podpořit vznik spolku rodičů, atp.

Od roku 2019 bude činnost pracovních skupin pokračovat. Nově vzniknou dvě pracovní skupiny (PS): PS pro financování škol a PS pro rovné příležitosti. Dále bude v projektu pokračovat činnost těchto pracovních skupin: matematická gramotnost, čtenářská gramotnost, polytechnická výchova, kalokagathia a volný čas, digitální gramotnost, rodina, škola, komunita a environmentální výchova. Nově vznikne pracovní skupina kariérové poradenství.

Pracovní skupiny se budou scházet zpravidla 4x ročně, další aktivity pak proběhnou na základě zájmu členů pracovní skupin. Setkání budou probíhat v prostorách škol, popř. prostorách MČ Praha 12, MČ Praha-Libuš a MČ Praha-Kunratice v dopoledních či odpoledních hodinách dle dohody členů dané pracovní skupiny. Délka setkání je cca 2 hodiny. Činnost pracovních skupin je plánována po celou dobu projektu (květen 2019 – prosinec 2022). Činnost v pracovních skupinách není honorována

Do pracovních skupin se můžete přihlašovat zde

Přehled pracovních skupin:

  1. PS Financování
  2. PS Čtenářská a jazyková gramotnost
  3. PS Matematická gramotnost
  4. PS Rovné příležitosti a řešení přechodů ve vzdělávání
  5. PS Digitální gramotnost
  6. PS EVVO
  7. PS Polytechnika
  8. PS Kalokaghathia
  9. PS Kariérové poradenství
  10. PS Rodina škola komunita

Setkání Pracovních skupin jsou vždy otevřené, zváni jsou všichni zájemci o vzdělávání (stačí se pouze zaregistrovat na e-mailu map@mappraha12.cz). 

Zapojte se do MAPU, přihlaste se do PRACOVNÍCH SKUPIN