Dokumenty ke stažení k výzvě k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky a služby k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky a služby s názvem „Zajištění ubytování, stravování a konferenčních prostor pro Výjezdní zasedání MAP Praha 12 pokračuje, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009976“.

Výzva k podání nabídky MAP Praha 12_2019

Usnesení rady MČ Praha 12_R-07269

Prodloužení termínu VŘ výjezdní zasedání MAP

 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky a služby s názvem „Zajištění ubytování, stravování a konferenčních prostor pro Výjezdní zasedání MAP Praha 12 pokračuje, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009976“

 

 1. Identifikační údaje zadavatele

název:                   Městská část Praha 12

se sídlem:              Písková 830/25, 143 00 Praha 12 – Modřany

zastoupená:           Mgr. Janem Adamcem, starostou

IČ:                                   00231151

DIČ:                     CZ 00231151

kategorie zadavatele: veřejný dle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

 

 1. Informace o druhu a předpokládané hodnotě veřejné zakázky

 

druh veřejné zakázky:      služby

předpokládaná hodnota:   160 000 Kč bez DPH

druh zadávacího řízení:    veřejná zakázka malého rozsahu dle § 27 písm. a) a § 31 zákona

smluvní vztah:                            objednávka

 

 • Úvodní ustanovení
 1. Tato veřejná zakázka malého rozsahu bude zadána v uzavřené výzvě adresované pěti dodavatelům a zadávací podmínky veřejné zakázky budou uveřejněny na profilu zadavatele. Nebudou zveřejněny v Národním elektronickém nástroji ani na webových stránkách příslušného programu.

 

 1. Předmět veřejné zakázky
 2. Předmětem veřejné zakázky je zajištění ubytování, stravování, konferenčních prostor a dalších služeb potřebných pro pořádání Výjezdního zasedání v termínu 4. 11. – 5. 11. 2019.

a to v rozsahu:

 1. ubytování
 • ubytování pro 100 osob v termínu 4. – 5. 11 2019 (1 noc) v jednolůžkových až čtyřlůžkových pokojích, přičemž k dispozici musí být minimálně 30 pokojů, každý z pokojů musí mít vlastní sociální zázemí. Všechny osoby musí být ubytovány ve stejném objektu (resortu), ve kterém bude umístěn i konferenční sál a prostory pro stravování.

 

 1. konferenční prostory
 • konferenční sál s minimální kapacitou 100 osob a 2 – 3 menšími oddělenými jednacími prostorami o kapacitě minimálně 50 osob V první den konání zasedání od 9:00 do 24:00 hodin a druhý den od 9:00 do 12:00 hodin
 • konferenční sál musí být ozvučen a vybaven dataprojektorem

 

 1. stravování
 • stravování pro 100 osob na dva dny
 1. den
 • po dobu konání zasedání nealkoholické nápoje
 • dopolední coffee break (např. káva, čaj, zákusek/chlebíček)
 • oběd (polévka, hlavních chod, nealkoholický nápoj)
 • coffee break (např. káva, čaj, zákusek/chlebíček)
 • večeře (předkrm, hlavní chod, zákusek, nealkoholický nápoj nebo formou rautu)

 

 1. den
 • po dobu konání zasedání perlivá a neperlivá voda, káva, čaj
 • snídaně formou švédských stolů, káva, čaj, nealkoholický nápoj
 • coffee break (káva, čaj, zákusek/chlebíček)
 • oběd (polévka, hlavních chod, nealkoholický nápoj)

 

 1. Klasifikace předmětu veřejné zakázky

 

Zadavatel vymezil předmět Veřejné zakázky prostřednictvím jednotného klasifikačního systému pro veřejné zakázky následovně:

CPV předmětu plnění:

CPV: 55120000-7 Konferenční služby

CPV: 55110000-4 Ubytovací služby

CPV: 55300000-3 Provozování restaurací a podávání jídel

 

 1. Doba a místo plnění předmětu veřejné zakázky

předpokládané zahájení:     4. 11. 2019 od 9:00

předpokládané dokončení:  5. 11. 2019 do 13:00

místo plnění:                     hl. m. Praha, Středočeský kraj

 

Plnění veřejné zakázky musí být v uvedeném termínu. Uchazeč musí v termínu zajistit konferenční sál včetně techniky, ubytování a stravování.

 

 • Kvalifikační předpoklady uchazeče o veřejnou zakázku
 1. Prokázání základní způsobilosti podle § 74 zákona – uchazeč prokáže formou podepsaného čestného prohlášení, které je přílohou č. 2 této výzvy

 

 1. Prokázání profesní způsobilosti podle § 77 zákona
 • prostá kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence
 • prostá kopie dokladu o oprávnění k podnikání podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu odpovídajícím druhu, rozsahu a předmětu veřejné zakázky, nebo výpisu z registru kvalifikovaných dodavatelů, pokud je v něm uchazeč zapsán,
 • prokázání odborné způsobilosti

 

 1. Stáří dokladů prokazujících kvalifikaci
 • Doklady prokazující základní a profesní způsobilost podle čl. VII. výzvy musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.

 

 

 • Požadavky na zpracování a předložení nabídky
 1. Uchazeč může předložit pouze jednu nabídku.
 2. Nabídku musí uchazeč předložit v jednom originálu, v listinné podobě, v českém jazyce.
 3. Nabídka musí obsahovat a být řazena následovně:
 4. Krycí list nabídky doplněný o identifikační údaje uchazeče a celkovou nabídkovou cenu
 5. Dokumenty prokazující splnění kvalifikace dle článku VII. této výzvy
 6. Obchodní podmínky
 7. Nabídka včetně příloh musí být zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy jejich očíslováním vzestupnou řadou a svázáním do jednoho svazku.
 8. Statutární zástupce uchazeče nebo osoba oprávněná zastupovat uchazeče podepíše v souladu s pravidly uvedenými v obchodním rejstříku, je-li v něm zapsán
 9. krycí list nabídky
 10. čestné prohlášení
 11. obchodní podmínky
 12. Obálka s vloženou nabídkou musí být
 13. označena názvem a sídlem zadavatele a názvem a sídlem uchazeče
 14. označena názvem veřejné zakázky Výjezdní zasedání MAP Praha 12 pokračuje“
 15. označená nápisem „VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – NEOTVÍRAT“
 16. na všech spojích obálky opatřena přelepeními, na kterých bude podpis statutárního zástupce nebo osoby oprávněné jednat za uchazeče. Podpisy musí přesahovat mimo lepicí pásku.
 17. Nabídka uchazeče nesmí obsahovat přepisy nebo opravy, které by mohly uvést zadavatele v omyl.

 

 1. Požadavky zadavatele na způsob zpracování nabídkové ceny
 2. Uchazeč předloží nabídkovou cenu za realizaci předmětu veřejné zakázky dle podmínek uvedených v této výzvě. Tuto cenu vyplní v krycím listu a předložených obchodních podmínkách
 3. cena v Kč bez DPH
 4. DPH dle platných právních předpisů
 5. celková cena v Kč včetně DPH
 6. Nabídková cena bude stanovena celou částkou na základě ocenění jednotlivých položek tabulky pro stanovení a hodnocení nabídkové ceny, která bude součástí nabídky.
 7. Nabídková cena je cenou nejvýše přípustnou, která zahrnuje veškeré náklady uchazeče spojené s realizací předmětu veřejné zakázky.
 8. Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady uchazeče spojené s poskytováním služeb.

 

 1. Dotazy uchazečů k zadávacím podmínkám
 2. E-mailové dotazy k podmínkám uvedeným v této výzvě a souvisejícím obchodním podmínkám mohou uchazeči zasílat do 12:00 hod. dne 22. 7. 2019
 3. Kontaktní osobou zadavatele pro dotazy uchazečů je: Ing. Kateřina Loukotová (katerina.loukotova@mappraha12.czv kopii sloviakova.nada@praha12.cz)

 

 1. Místo a lhůta pro podání nabídky na veřejnou zakázku
 2. Uchazeč podá svou nabídku osobně nebo jiným způsobem tak, aby byla doručena do podatelny v sídle zadavatele uvedeném v článku I. této výzvy nejpozději do 12:00 hod. dne 23. 7. 2019

Podatelna je pro veřejnost otevřena:       pondělí, středa                          8:00 – 18.00 hod.

                                                                 úterý, čtvrtek                            8:00 – 15.30 hod.

                                                                 pátek                                       8:00 – 13.00 hod.

 

 

 • Zadávací lhůta

Lhůta, po kterou je uchazeč vázán svou nabídkou, činí 90 kalendářních dnů ode dne následujícího po uplynutí lhůty pro podání nabídky.

 

 • Hodnotící kritéria

Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena (je-li uchazeč plátcem DPH je touto cenou cena s DPH a není-li uchazeč plátcem DPH je touto cenou cena nabídková). Nabídková cena musí být zpracována jako nejvýše přípustná, a to absolutní částkou v českých korunách.

váha 100%

 

 • Oznámení výsledků zadávacího řízení

 

Informaci zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, případně informaci o zrušení veřejné zakázky zadavatel doručí elektronicky datovou zprávou případně na e-mailovou adresu uvedenou v krycím listu nabídky dotčeným uchazečům.

 

 

 1. Závěrečná ustanovení
 2. Zadavatel předmětnou veřejnou zakázku zadává za využití ustanovení 31 zákona, tj. mimo jeho režim, vyjma povinnosti dodržet zásady stanovené v jeho § 6.
 3. Zadavatel si vyhrazuje právo:
 4. v průběhu lhůty pro podání nabídek změnit podmínky výzvy,
 5. změnit termín plnění veřejné zakázky,
 6. ověřit informace uvedené uchazeči v nabídkách a požádat o jejich upřesnění,
 7. při nesplnění podmínek stanovených v této výzvě uchazeče vyloučit z další účasti v zadávacím řízení,
 8. odmítnout všechny nabídky a neuzavřít objednávku s žádným uchazečem,
 9. zrušit veřejnou zakázku bez udání důvodu, avšak nejpozději do odeslání objednávky vítěznému uchazeči.
 10. Zadavatel nabídky ani jejich části uchazečům nevrací.
 11. Uchazeč nemá nárok na úhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.
 12. Uchazeč nemá nárok na náhradu škody, včetně ušlého zisku, jestliže zadavatel využije svá práva výše uvedená.

 

 

V Praze dne

 

…………………………………

Mgr. Petr Prchal, MPA

                                                                                                                              radní

 

Příloha č. 1 výzvy k podání nabídky

 

Krycí list nabídky

k veřejné zakázce malého rozsahu na služby a dodávky s názvem

Výjezdní zasedání MAP Praha 12 pokračuje

 

 

Identifikační údaje zadavatele:

Název:                                     Městská část Praha 12

Se sídlem:                                Písková 830/25, 143 00 Praha 12

Zastoupená:                              Mgr. Janem Adamcem, starostou

IČO:                                        00231151

DIČ:                                        CZ 00231151

 

Údaje o uchazeči:

 

obchodní firma (právnická osoba)

jméno a příjmení (podnikající fyzická osoba)

 
sídlo  
IČO  
zastoupený/á
(jméno a příjmení statutárního zástupce nebo osoby oprávněné zastupovat uchazeče)
 
telefon  
fax  
e-mail  
Celková nabídková cena
(nejvýše přípustná)uchazeč je plátcem DPH
bez DPH  
DPH  
včetně DPH  
Celková nabídková cena

(nejvýše přípustná)

uchazeč není plátcem DPH

 

 

 

 

 

V Praze …………… dne ……………..

 

 

 

………………………………………….

jméno a příjmení uchazeče

nebo osoby oprávněné zastupovat uchazeče

 

Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky

Čestné prohlášení

k veřejné zakázce malého rozsahu na služby a dodávky s názvem

Výjezdní zasedání MAP Praha 12 pokračuje

 

Identifikační údaje účastníka:

obchodní firma (právnická osoba)

jméno a příjmení (podnikající fyzická osoba)

 
sídlo/bydliště  
IČO  
zastoupený/á

(jméno a příjmení statutárního zástupce nebo osoby oprávněné zastupovat uchazeče)

 

 

Účastník čestně prohlašuje, že:

 1. nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3. zákona o veřejných zakázkách nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
 2. nemá v ČR nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
 3. nemá v ČR nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
 4. nemá v ČR nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
 5. není v likvidaci, proti níž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.
 6. Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle odstavce a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle odstavce a) splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
 7. Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu zahraniční práv. osoby, musí podmínku podle odstavce a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu, české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce a) splňovat osoby uvedené v odstavci f) a vedoucí pobočky závodu.

 

V . . . . . . . . . . . . . . . . . . dne . . . . . . . . .

                                                                                              . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

jméno a příjmení uchazeče

nebo osoby oprávněné zastupovat uchazeče

 

 

 

Příloha č. 3 výzvy k podání nabídky

 

Obchodní podmínky

 

Zadavatel tímto stanoví obchodní podmínky k předmětu veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Výjezdní zasedání MAP Praha 12

Uchazeč musí tyto obchodní podmínky dodržet a nemá možnost navrhnout jiné obchodní podmínky oproti obchodním podmínkám zadavatelem vymezeným.

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je zajištění konferenčních prostor, ubytování a stravování pro účely konání zasedání Výjezdní zasedání MAP Praha 12 pokračuje.

Zasedání se uskuteční v termínu 4.11. – 5. 11. 2019. Zasedání je významnou událostí Zadavatele a v této souvislosti zdůrazňuje nezbytnost, aby níže uvedený předmět plnění byl splněn řádně a včas.

 

 1. Předmět, doba a místo plnění a další práva a povinnosti smluvních stran

1.1 Předmětem plnění je závazek Poskytovatele poskytnout objednateli služby spočívajících v zajištění konferenčních prostor, ubytování a stravování (dále jen „Služby“), a to následujícím způsobem:

 1. ubytování

ubytování pro 100 osob v termínu  4. 11. – 5. 11. 2019 (1 noc) v jednolůžkových až čtyřlůžkových pokojích, přičemž k dispozici musí být minimálně 30 pokojů, každý z pokojů musí mít vlastní sociální zázemí. Všechny osoby musí být ubytovány ve stejném objektu (resortu), ve kterém bude umístěn i konferenční sál a prostory pro stravování.

 

 1. konferenční prostory
 • konferenční sál s minimální kapacitou 100 osob a 2 – 3 menšími oddělenými jednacími prostorami o kapacitě minimálně 50 osob. V první den konání zasedání od 9:00do 24:00 hodin a druhý den od 9:00 do 13:00 hodin
 • konferenční sál musí být ozvučen a vybaven dataprojektorem

 

 1. stravování
 • stravování pro 100 osob na dva dny
 1. den
 • po dobu konání zasedání nealkoholické nápoje
 • dopolední coffee break (např. káva, čaj, zákusek/chlebíček)
 • oběd (polévka, hlavních chod, nealkoholický nápoj)
 • coffee break (káva, čaj, zákusek/chlebíček)
 • večeře (předkrm, hlavní chod, zákusek, nealkoholický nápoj nebo formou rautu)
 1. den
 • po dobu konání zasedání perlivá a neperlivá voda, káva, čaj
 • snídaně formou švédských stolů, káva, čaj, nealkoholický nápoj
 • coffee break (káva, čaj, zákusek/chlebíček)
 • oběd (polévka, hlavních chod, nealkoholický nápoj)

 

1.2 Občerstvení musí být zajištěno ve stejném objektu, ve kterém je umístěn i konferenční sál.

1.3 Pro účely odstranění pochybností se upřesňuje, že:

 • Poskytovatel musí zajistit konferenční, ubytovací i občerstvovací Služby komplexně v nabídnutém termínu a není možné některé z těchto Služeb poskytnout částečně.
 • V rámci položky „nealkoholické nápoje“, která musí minimálně zahrnovat neperlivou vodu, perlivou vodu, sycené nealko nápoje – min. 2 druhy, džus – min. 2 druhy, kávu a čaj. Služba bude poskytnuta formou nápojového servisu po celou dobu, kdy jsou poskytovateli k dispozici konferenční sál nebo jednací prostory), přičemž cena za tento nápojový servis je plně obsažena v Ceně za Služby dle bodu 2. těchto obchodních podmínek.
  • Poskytovatel a Objednatel jsou povinni si poskytovat součinnost a vzájemně se informovat o všech okolnostech důležitých pro řádné a včasné plnění (poskytnutí Služeb).
  • Objednatel se zavazuje za řádně a včas poskytnuté Služby zaplatit Poskytovateli Cenu za Služby dle bodu 2. těchto obchodních podmínek.
  • Poskytovatel je povinen poskytovat Služby na své náklady a na své nebezpečí.
  • Poskytovatel se zavazuje poskytovat Služby řádně a včas, s potřebnou odbornou péčí, podle pokynů Objednatele a v souladu se zájmy Objednatele, jakož i právními předpisy. Má-li Poskytovatel pochybnost, zda zamýšlený úkon je či již není ve prospěch Objednatele, je povinen o této skutečnosti (pochybnosti) Objednatele neprodleně informovat a vyžádat si jeho stanovisko, jak v dané záležitosti dále postupovat. V případě, že pokyny Objednatele budou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, bude Poskytovatel na tuto skutečnost povinen Objednatele upozornit. Bude-li Objednatel na takovém pokynu trvat, bude Poskytovatel oprávněn splnění pokynu odmítnout.
  • Poskytovatel se zavazuje sdělovat Objednateli bez zbytečného odkladu všechny skutečnosti, které by mohly ovlivnit či změnit pokyny či zájmy Objednatele. Zjistí-li Poskytovatel, že pokyny Objednatele jsou nevhodné či neúčelné pro poskytování Služeb je povinen na to Objednatele upozornit.
 1. Cena a platební podmínky
1.1     Smluvní strany se dohodly, že celková Cena za řádně a včas poskytnuté Služby představuje částku ve výši ………………,- Kč bez DPH. K Ceně za Služby bude připočítána daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) v zákonem stanovené výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

 

Jednotlivé položky Ceny jsou rozčleněny v níže uvedené tabulce.

Položka – Zajištění konferenčních prostor Cena bez DPH Cena včetně DPH  
Konferenční sál      
Oddělené jednací prostory (uveďte též jejich počet)      
Zajištění konferenčních prostor celkem (Kč):      
 

 

Položka – Zajištění ubytování Počet jednotek Jednotková cena bez DPH Jednotková cena s DPH Celková cena bez DPH Celková cena s DPH 
Osoba na jednolůžkovém pokoji          
Osoba na dvou či vícelůžkovém pokoji          
Zajištění ubytování celkem (Kč):    
 
Položka – Zajištění občerstvení Počet jednotek Jednotková cena bez DPH Jednotková cena včetně DPH Celková cena bez DPH Celková cena včetně DPH
Nápojový servis po celý první den Zasedání (nealko nápoje) 100        
Nápojový servis po celý druhý den Zasedání (nealko nápoje) 100        
Nápojový servis po celý třetí den Zasedání (nealko nápoje) 100        
Oběd (včetně 1 x nápoje) 100        
Coffee break 100        
Večeře (včetně 1 x nápoj) 100        
Zajištění občerstvení celkem (Kč):    
 
Cena celkem včetně DPH (Kč):  
                         
1.2   Výše uvedená Cena za Služby je sjednána dohodou Smluvních stran podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je cenou maximální a nepřekročitelnou, která zahrnuje veškeré náklady spojené s poskytováním Služeb.
1.3   Cena za Služby bude hrazena na základě faktury vystavené Poskytovatelem nejdříve den následující po dni, kdy byly poskytnuty služby a nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byly poskytnuty Služby. V případě, že Objednatel bude mít k poskytnutí Služeb výhrady a bude uplatněn postup dle druhého odstavce bodu 3. Obchodních podmínek, není Poskytovatel oprávněn vystavit fakturu dříve než po odstranění veškerých výhrad v termínu a způsobem uvedeným v Zápise dle bodu 3. obchodních podmínek.

Poskytovatel doručí fakturu na adresu:

Úřad městské části Praha 12

Odbor školství, kultury a vzdělávání

Písková 830/25

Praha 12 – Modřany

143 00

 

2.4 Faktura bude obsahovat náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského zákoníku. Faktura musí dále obsahovat:

a)    datum objednávky, na základě které budou poskytnuty Služby (dále také „objednávka“);
b)   číslo objednávky;
c)    přesnou identifikaci Služeb;
d)   úplné bankovní spojení Poskytovatele, přičemž číslo účtu musí odpovídat číslu účtu v registru plátců DPH;
e)    údaje uvedené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“);
f)    Cenu za Služby bez DPH a s DPH;

 

 • Splatnost řádně vystavené faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení Objednateli.

 

 • Objednatel má právo fakturu Poskytovateli před uplynutím lhůty splatnosti vrátit, aniž by došlo k prodlení s její úhradou, byla-li vystavena v rozporu s obchodními podmínkami, obsahuje-li nesprávné náležitosti nebo údaje, chybí-li na faktuře některá z náležitostí nebo údajů nebo chybí-li příloha (odvolává-li se faktura na přílohu). Ode dne doručení opravené faktury běží Objednateli nová lhůta splatnosti v délce 30 kalendářních dnů.

 

 • Platby dle těchto obchodních podmínek budou probíhat bezhotovostně a výhradně v korunách českých a rovněž veškeré cenové údaje budou uvedeny v této měně.

 

 • Poskytovatel prohlašuje, že správce daně před uzavřením objednávky, na základě které budou poskytnuty Služby, nerozhodl, že Poskytovatel je nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH (dále jen „Nespolehlivý plátce“). V případě, že správce daně rozhodne o tom, že Poskytovatel je Nespolehlivým plátcem, zavazuje se Poskytovatel o tomto informovat Objednatele do 3 pracovních dní od vydání takového rozhodnutí. Stane-li se Poskytovatel Nespolehlivým plátcem, může uhradit Objednatel Poskytovateli pouze základ daně, přičemž DPH bude Objednatelem uhrazena Poskytovateli až po písemném doložení Poskytovatele o jeho úhradě této DPH příslušnému správci daně.

 

 • Poskytovatel bere na vědomí, že Objednatel neposkytuje zálohy na poskytnutí Služeb.

 

 1. Storno podmínky

 

 • Objednatel si vyhrazuje právo minimálně sedm kalendářních dní před začátkem plnění služeb upravit počet ubytovací kapacity a minimálně tři kalendářní dny před začátkem plnění služeb upravit počet stravování.

 

 1. Odpovědnost za vady

 

 • Poskytovatel je povinen provádět Služby v souladu s požadavky definovanými těmito obchodními podmínkami. Objednatel je povinen za řádně dodané Služby zaplatit Cenu za Služby dle bodu 2 těchto obchodních podmínek. Při nedodržení těchto povinností se jedná o vadné plnění.

 

 • Zjistí-li Objednatel nedostatky poskytovaných Služeb týkající se množství, druhu, způsobu a kvality provedení Služeb, provede o těchto nedostatcích v průběhu konání Zasedání zápis (dále jen „Zápis“) se soupisem výhrad, který předloží nejpozději bezprostředně po ukončení Zasedání Poskytovateli k podpisu; o každém nedostatku bude sepsán samostatný Zápis. Nesouhlasí-li Poskytovatel s uvedenými výhradami, je povinen je písemně v Zápise rozporovat. Nerozporuje-li Poskytovatel výhrady uvedené Objednatelem v Zápise, má se za to, že s výhradami souhlasí. Objednatel i Zhotovitel jsou povinni stvrdit obsah Zápisu svým jménem a podpisem, přičemž zároveň sjednají a uvedou v Zápise způsob a termín provedení nápravy vadného plnění. V případě, kdy vadné plnění lze napravit více způsoby, sjedná se způsob dle volby Objednatele.

 

 • Pokud Poskytovatel výhrady dle druhého odstavce tohoto bodu neodstraní v termínu uvedeném v Zápisu, je Objednatel oprávněn uplatnit práva stanovená zákonem nebo podle své volby odstranit vytýkané nedostatky nebo zajistit Služby sám nebo prostřednictvím třetích osob a požadovat po Poskytovateli úhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s takovým odstraňováním. Uplatněním práva podle tohoto článku není dotčeno právo Objednatele na odstoupení od objednávky, smluvní pokutu a náhradu škody.

 

 • Aniž by tím bylo dotčeno ustanovení druhého odstavce tohoto bodu, sjednává se, že Objednatel je oprávněn uplatnit právo z vadného plnění u Poskytovatele kdykoliv ve lhůtě 90 dnů ode dne ukončení Zasedání bez ohledu na to, kdy Objednatel takové vady zjistil nebo mohl zjistit. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že okamžikem ukončení Zasedání není dotčeno právo Objednatele uplatňovat práva z vad, které byly zjistitelné, ale nebyly zjištěny do okamžiku ukončení Zasedání. Ustanovení § 2618 Občanského zákoníku Smluvní strany vylučují.

 

 • Ustanoveními tohoto bodu obchodních podmínek nejsou dotčena ani omezena práva Objednatele z vadného plnění vyplývající z právních předpisů.

 

 1. Sankce – smluvní pokuta a úrok z prodlení
 • V případě porušení povinnosti Poskytovatele poskytovat Služby dle bodu 1. těchto obchodních podmínek, má Objednatel právo uplatnit vůči Poskytovateli smluvní pokutu ve výši

 

 • 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení v případě, že nebude řádně a včas zajištěno ubytování dle bodu 1.1 a) těchto obchodních podmínek, tj. za každé nedodané lůžko za každou noc, kdy nebylo dodáno v požadované variantě,
 • 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení v případě, že nebudou řádně a včas zajištěny konferenční prostory dle bodu 1.1 b) těchto obchodních podmínek,
 • 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení v případě, že nebude řádně a včas zajištěno občerstvení dle bodu 1.1 c) těchto obchodních podmínek.

 

 • Při prodlení Objednatele se zaplacením řádně vystavené a doručené faktury je Poskytovatel oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené právními předpisy.

 

 • Smluvní pokuta a zákonný úrok z prodlení jsou splatné ve lhůtě 7 dnů od doručení písemné výzvy oprávněné Smluvní strany Smluvní straně povinné ze smluvní pokuty.

 

 • Kumulace smluvních pokut není vyloučena.

 

 • Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo poškozené Smluvní strany domáhat se náhrady škody v plné výši.

 

 • Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Poskytovatele povinnosti splnit závazek utvrzený smluvní pokutou.

 

 1. Náhrada škody
 • Smluvní strany sjednávají, že náhrada škody se bude řídit právními předpisy, není-li v těchto obchodních podmínkách sjednáno jinak.

 

 • Objednatel odpovídá za každé zaviněné porušení smluvní povinnosti.

 

 • Poskytovatel odpovídá mimo jiné za veškerou škodu, která vznikne v důsledku vadného poskytování Služeb nebo v důsledku porušení jiné právní povinnosti Poskytovatele.

 

 • Za škodu se přitom s ohledem na předchozí odstavec tohoto bodu považuje i škoda vzniklá Objednateli porušením jeho vlastní povinnosti vůči některému jeho smluvnímu partnerovi, včetně sankce vyplacené smluvním partnerům Objednatele, a jakákoliv sankce veřejnoprávní povahy uvalená na Objednatele, pokud Objednatel porušení své právní povinnosti nemohl z důvodu porušení povinnosti Poskytovatele zabránit. Škodou vzniklou porušením právní povinnosti Poskytovatele je i taková škoda, která vznikne Objednateli oprávněným odstoupením Objednatele od závazku nebo v jeho důsledku. Takovou škodou jsou mimo jiné náklady vzniklé Objednateli v souvislosti se zajištěním náhradního plnění.

 

 • Škodu hradí škůdce v penězích, nežádá-li poškozený uvedení do předešlého stavu.

 

 • Náhrada škody je splatná ve lhůtě 7 dnů od doručení písemné výzvy oprávněné Smluvní strany Smluvní straně povinné z náhrady škody.

 

 1. Ostatní ujednání
 • Smluvní strany se dohodly, že v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), tuto objednávku v registru smluv uveřejní Objednatel.

 

 • Poskytovatel je povinen uchovávat veškeré originální dokumenty související s realizací zakázky po dobu uvedenou v závazných právních předpisech upravujících oblast zadávání zakázek, nejméně však po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, zároveň minimálně do roku 2029. Po tuto dobu je Poskytovatel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním předmětu veřejné zakázky.

 

 

 

Mgr. Jan Adamec

starosta

 

 

Ing. Vojtěch Kos, MBA

 1. místostarosta

 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky a služby