Pracovní skupina Cizí jazyky se v rámci MAPoGrantu zaměří na podporu komunikačních aktivit v jazykovém vzdělávání.

Cílem realizovaných aktivit bude posílit komunikační dovednosti žáků v anglickém jazyce.

Výběr MAPoGrantu souvisí s častým zařazováním aktivit zaměřených na rozvoj mluveného projevu. To přispívá k rozvoji plynulosti i přesnosti ve vyjadřování. „Dovednost komunikovat v cílovém jazyce často vnímají učitelé, žáci i rodiče jako hlavní prioritu jazykového vzdělávání. Bohužel relativně malá hodinová dotace anglického jazyka a velký důraz na gramatiku rozvoji mluveného projevu příliš neprospívají.“, doplňuje Marie Horčičková, vedoucí Pracovní skupiny Cizí jazyky.

Připravené krátké aktivity umožní učitelům efektivně rozvíjet anglický mluvený projev žáků v průběhu každé hodiny.

Harmonogram MAPoGrantu

  • Zjištění zájmu o zapojení do projektu – online dotazník: únor/březen 2022 (termín do 4.3. 2022)
  • Průzkum trhu a vytvoření nabídky pomůcek rozvíjejících komunikativní dovednosti žáků (koordinátor projektu): březen 2022
  • Setkání pracovní skupiny Cizí jazyky – představení hotové nabídky: 7. dubna 2022
  • Seznámení se s nabídkou, výběr vhodných didaktických pomůcek dle potřeb školy (zástupci metodického sdružení AJ každé školy): květen 2022
  • Setkání pracovní skupiny – praktické ukázky, jak pomůcky využít: 15. září 2022
  • Zařazení pomůcek do výuky (od září 2022), reflexe v podobě:
    • Online dotazníku: listopad 2022
    • Sdílení v rámci pracovní skupiny Cizí jazyky: 10. listopadu 2022
Jednotlivé termíny budou postupně zveřejňovány na webu www.mappraha12.cz a na Facebooku MAP Praha 12
PS Cizí jazyky – MAPoGrant: Podpora komunikačních aktivit v jazykovém vzdělávání